Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την Τετάρτη  29   Αυγούστου   2018  και  ώρα  17:55  το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 34 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Αναλυτικότερα:

 

 1. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Β’ τρίμηνο του 2018 (απόφαση 822/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 2. Τροποποίηση τίτλου του Κ.Α. εξόδων 00-6737.010 του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 (απόφαση 835/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού (απόφαση 840/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών (απόφαση 848/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τον ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου Βενεράτου (απόφαση 849/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 6. Έγκριση για την καταβολή φόρου και προσαυξήσεων κατά την υποβολή δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας προσκυρούμενου τμήματος του Δήμου Ηρακλείου έτους 2013.
 7. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (εταιρεία ΣΠΥΡΙΔΗΣ Γ. ΔΗΜ. Α.Ε.).
 9. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
 10. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο και διενέργειας του διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
 11. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρακλείου ως εταίρου στην υπό κατάρτιση πρόταση για το έργο «CENSUS: Αμοιβαία αξιοποίηση της Κινεζικής και Ευρωπαϊκής εμπειρίας σε λύσεις βασισμένες στη Φύση για Αειφόρα Αστικά Οικοσυστήματα».
 12. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 7 παιδικών χαρών του Δήμου Ηρακλείου και 3 αύλειων χώρων Νηπιαγωγείων» και έγκριση της χρηματοδότησης της.
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας προμήθειας (παράγραφος 2 του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016.
 14. Ονοματοθεσίες και μετονομασίες οδών του Δήμου Ηρακλείου.
 15. Οριοθέτηση γενικής θέσης στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α.-θέσεις στάθμευσης.
 16. Έγκριση μελέτης και υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».
 17. Τροποποίηση της αριθμ. 437/2018 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Ν. 4479/2017.
 18. Κόστος λειτουργίας και συντήρησης μονάδας MBR (271/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου).
 19. Εξειδίκευση πίστωσης για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο «Ψηφιακές δράσεις και έντυπα» στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Αποφευκτέα και μη τροφικά υπολείμματα: Μια ολιστική προσέγγιση διαχείρισης για αστικές περιοχές» και ακρωνύμιο A2UFOOD.
 20. Εξειδίκευση πίστωσης για την διαχείριση της προκαταβολής και την διανομή του μέρους που αφορά στους εταίρους στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Αποφευκτέα και μη τροφικά υπολείμματα: Μια ολιστική προσέγγιση διαχείρισης για αστικές περιοχές» και ακρωνύμιο A2UFOOD.
 21. Αποδοχή υλοποίησης του έργου “WasteManagementIntelligentSystemsandPolicies” με ακρωνύμιο «WIN-POL» και κωδικό PGI04924 στο πλαίσιο του προγράμματος InterregEurope.
 22. Έκφραση άποψης για το φάκελο τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης εγκατάστασης Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων Δ. Ηρακλείου”
 23. Έγκριση μετακίνησης και εξειδίκευση πίστωσης για την μετακίνηση του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Μαμουλάκη Χαράλαμπου στο Cijon της Ισπανίας.
 24. Έγκριση του πρακτικού συνεδρίασης επιτροπής για την τελετή απονομής του βραβείου Ηθικής Τάξεως έτους 2018.
 25. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για το Φεστιβάλ «Τέχνη καθ’ οδόν».
 26. Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Κέντρου Αστέγων του Δήμου Ηρακλείου».
 27. Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης της αριθμ. 425/2018 απόφασης Δ.Σ.
 28. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης οικοπέδου για την δημιουργία Πράσινου Σημείου.
 29. Εναρμόνιση δαπανών Τμήματος Τουρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
 30. Εξειδίκευση της δαπάνης «Διοργάνωση εκδηλώσεων τουριστικής και πολιτιστικής προβολής του Δήμου» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4555/2018 για την διοργάνωση των εκδηλώσεων «HERAKLIONGASTRONOMYFEST 2018» .
 31. Οικονομική διαχείριση εγχειρήματος «HERAKLIONGASTRONOMY» από τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Τουρισμού ΔΕΠΤΑΗ.
 32. Εξειδίκευση της δαπάνης που αφορά την μετάβαση του εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου θέματα Τουρισμού GaranciniGianAndreaPaolo στην Βενετία.
 33. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών για δημοσίευση προβολής του Δήμου Ηρακλείου στο επίσημο περιοδικό του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος «2 BOARD», στο τεύχος  «BLUEISSUE».
 34. Τροποποίηση του άρθρου 26 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου.