ΣΕΒ: Τι πρέπει να διεκδικήσει η Ελλάδα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ

18

O αγροτικός τομέας, δαπάνες για τις περιφέρειες και για έκτακτες καταστάσεις όπως το μεταναστευτικό είναι οι τομείς που κατευθύνεται το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων που έχει η Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκή Ενωση.

Την ίδια ώρα ελάχιστα ποσά αντλούνται για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα, την έρευνα και καινοτομία, καθώς και μεγάλες επενδύσεις υποδομών, δηλαδή δράσεις που συνδέονται κομβικά με την ενίσχυση της μακροχρόνιας δυνατότητας για ανάπτυξη και δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Σχετικές επισημάνσεις αλλά και στοιχεία δίνει ο ΣΕΒ στην εβδομαδιαία ανάλυσή του με αφορμή τη συζήτηση για τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την περίοδο 2021-2027.

Η Ελλάδα οφείλει να διαμορφώσει και να υποστηρίξει τη δική της στρατηγική πρόταση για το νέο προϋπολογισμό με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων για τον αναγκαίο παραγωγικό μετασχηματισμό προς μια οικονομία της παραγωγής, των εξαγωγών και της καινοτομίας, επισημαίνει.

Κατανομή δαπανών  προϋπολογισμού Ε.Ε.  ανά είδος, Ελλάδα και μέσος όρος Ε.Ε. το 2016 Κατανομή δαπανών προϋπολογισμού Ε.Ε. ανά είδος, Ελλάδα και μέσος όρος Ε.Ε. το 2016

Η πρόταση της Επιτροπής, και ειδικά η απόσυρση διάφορων επιστροφών που έκαναν χρήση έως σήμερα τα κράτη μέλη με τις μεγαλύτερες καθαρές συμμετοχές στον προϋπολογισμό, ήδη έχει προκαλέσει εκ μέρους τους ποικίλες αντιδράσεις. Οι επικείμενες δράσεις εξειδίκευσης της πρότασης της Επιτροπής, οι ήδη ενεργές διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις καθώς και η τελική μορφή που θα λάβει η συμφωνία για τον προϋπολογισμό, θα αποτελέσουν ένα πρόκριμα για το βαθμό στον οποίο η Ευρώπη είναι σε θέση να υποστηρίξει την πορεία εμβάθυνσης, αν όχι με την αύξηση του κεντρικού της προϋπολογισμού, τουλάχιστον με τον εκσυγχρονισμό του τρόπου διαχείρισης αυτού.

Ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η πρόταση για τον επαναπροσδιορισμό του μηχανισμού κατανομής των πόρων της Πολιτική Συνοχής, ώστε να μην γίνεται αποκλειστικά με κριτήριο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αλλά να συνδέονται με κριτήρια που αφορούν μεταξύ άλλων την ανεργία, ζητήματα κλιματικής αλλαγής και μετανάστευσης καθώς επίσης τη σύνδεση πόρων με προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Η 6η χώρα με τη μεγαλύτερη συμβολή κοινοτικών κονδυλίων στο ΑΕΠ

Οι προτεινόμενες αυτές αλλαγές σηματοδοτούν, ιδανικά, για τη χώρα μας, η οποία είναι η 6η χώρα μεταξύ των 28 με τη μεγαλύτερη θετική συμβολή κοινοτικών κονδυλίων στο ΑΕΠ της και διαχρονικά έχει ωφεληθεί σημαντικά από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε., μια πιθανώς ουσιαστική αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων.

Απολαβές και συνεισφορά κατά κράτος μέλη στον  προϋπολογισμό της Ε.Ε. Μέσος όρος 2014 - 2016Απολαβές και συνεισφορά κατά κράτος μέλη στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. Μέσος όρος 2014 – 2016

Την ίδια ώρα, αναμένεται μια μετατόπιση των ευρωπαϊκών πόρων προς κονδύλια που σχετίζονται περισσότερο με δράσεις που συνεισφέρουν στη μακροχρόνια βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (π.χ. έρευνα, εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, ψηφιακή οικονομία και τις επενδύσεις σε υποδομές) και συνεπώς απαιτείται οργάνωση και αποφασιστικότητα ώστε να μπορέσει η χώρα να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες.

Οι κοινοτικοί πόροι έχουν συμβάλει καθοριστικά στη μεταμόρφωση της Ελλάδας τις προηγούμενες δεκαετίες, κυρίως σε ο,τι αφορά κρίσιμες υποδομές. Ωστόσο το σύστημα διαχείρισής τους χειραγωγήθηκε σε πολλές περιπτώσεις από πελατειακές σχέσεις με αποτέλεσμα την κατεύθυνσή τους σε μη παραγωγικές δραστηριότητες. Αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί, τονίζει ο ΣΕΒ

Πηγή:  iefimerida.gr