Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου δικαιώνει καφε-μπαρ έναντι της GEA-GRAMMO

137

Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου δικαιώνεται επιχειρηματίας,ιδιοκτήτης καφέ-μπαρ, που αρνήθηκε αύξηση της ετήσιας συνδρομής «συγγενικών δικαιωμάτων» από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρησης GEA-GRAMMO, σε σύμβαση που είχε συναφθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι  από την στιγμή που υφίσταται σύμβαση με την «GEA-GRAMMO»,  δεν μπορεί, να απαιτείται  μονομερώς αύξηση του ποσού καταβολής, που έχει ορισθεί, καθώς με την σύναψη σύμβασης και καταβολή του ποσού από το κατάστημα(καφέ-μπαρ), δεν προκύπτει πλέον για την εταιρία  έννομο συμφέρον για δικαστική προστασία.

Επίσης στην απόφαση διευκρινίζεται η υποχρέωση του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, να διαπραγματεύεται με τους επιχειρηματίες-χρήστες,προβάλλοντας τις αξιώσεις αμοιβών των μελών του. Σε περίπτωση διαφωνίας στην σύναψη της αρχικής συμφωνίας μπορούν οι επιχειρηματίες να προσφεύγουν στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

Επομένως, από την στιγμή που έχει γίνει η αρχική διαπραγμάτευση και έχει καθορισθεί μια εύλογη αμοιβή, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να απαιτείται δικαστικά από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρησης GEA-GRAMMO,μονομερώς, μεγαλύτερο ποσό.